Use of the mesentery and peritoneum to facilitate the absorption of yolk sac nutrients into viscera of the developing chick: novel function for this organ

Liyang Wang, Mengmeng Xu, Odell Jones, Xin Zhou, Zhongguang Li, Yanping Sun, Yuhui Zhang, Joseph Bryant, Jianjie Ma, William B. Isaacs, Xuehong Xu